Arrangementer

Kik på fanen Årsplan for at se hvad der sker.

Indkaldelse:
Kredsgeneralforsamling i kreds 80 den 12.02.2023 kl. 13.00 Guldbækvej 3, 8800 Viborg

Dagsordenen for den årlige kredsgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse 

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 

5. Indkomne forslag 

6. Valg, jfr. § 12, og valg af kredsrepræsentanter, jfr. § 23. 

  • formand
  • bestyrelsesmedlem
  • 2 suppleanter til kredsbestyrelsen
  • en revisor
  • en revisorsuppleant eller evt. et revisionsfirma.
  • 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde den 20.03.2022

7. Eventuelt 

Kredsgeneralforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være  kredsformanden i hænde senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. 

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr.§6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 

Valg af ikke tilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg. 

Ved accept af kandidatur til en tillidspost i Schæferhundeklubben for Danmark accepteres offentliggørelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Ved henvendelse til klubbens sekretariat kan man frabede sig offentliggørelse af personlige data.